Zoshi 6-18-1
Toyokawa-shi, Aichi
Postal Code 442-0842
Japan


0533-84-41231557022