Zoshi 2-6-1
Toyokawa-shi, Aichi
Postal Code 442-0842
Japan


0533-84-18716612080