Nishikujohieijo-cho 74
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Postal Code 601-8437
Japan


075-691-31410005436 

BOTKJPJT
Toji Branch of Mitsubishi Tokyo UFJ Bank

By Letter > M > Mitsubishi Tokyo UFJ > T
By Prefecture > Kyoto > T