Tanashi-cho 2-11-1
Nishitokyo-shi, Tokyo
Postal Code 188-0011
Japan


042-466-55310005168 

BOTKJPJT
Tanashi Branch of Mitsubishi Tokyo UFJ Bank

By Letter > M > Mitsubishi Tokyo UFJ > T
By Prefecture > Tokyo > T