Konanchonoda 556
Koka-shi, Shiga
Postal Code 520-3308
Japan


0748-86-72211604009