Hashira6ban-cho 138-1
Toyohashi-shi, Aichi
Postal Code 441-8058
Japan


0532-37-76711557032