Kaminoda 303-1
Nankoku-shi, Kochi
Postal Code 783-0032
Japan


088-864-20678524006