Tokiniwa 1855-3
Nagai-shi, Yamagata
Postal Code 993-0035
Japan


0238-83-35113989052